OFTSO

KOSGEB DESTEK PROGRAMI (İmalat Sanayisine Yöneliktir)

KOBİGEL PROJELERİ İLE KOBİLERE TOPLAMDA 700 MİLYON LİRALIK DESTEK İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi
KOSGEB DESTEK PROGRAMI (İmalat Sanayisine Yöneliktir)
KOSGEB DESTEK PROGRAMI (İmalat Sanayisine Yönelikt...

KOSGEB DESTEK PROGRAMI (YENİ)

KOBİGEL PROJELERİ İLE KOBİLERE TOPLAMDA 700 MİLYON LİRALIK DESTEK

(İmalat Sanayisine Yöneliktir)


İmalat sanayi işletmeleri için: 500.000.000 TL

Yazılım sektörü işletmeleri için: 200.000.000 TL

Toplam Bütçe: 700.000.000 TL


BİR İŞLETME İÇİN DESTEK ÜST LİMİTİ

-Geri ödemesiz 300.000 TL

-Geri ödemeli 700.000 TL

-Toplam 1.000.000 TL


PROJE BAŞVURU TARİHLERİ: 24 Nisan - 22 Haziran 2018

Projelerin Tahmini Onaylanma zamanı: 22 Ekim 2018


PROGRAMIN ADI:

2018 – 01: Proje Teklif Çağrısı İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi


PROJENİN AMACI VE UYGUN YATIRIM KONULARI:

Sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge - sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alınacaktır. Her il, ildeki sektörel yoğunlaşma veya ana sanayi firmalarının etkisi ile farklı bilgi havuzu ve yetişmiş insan gücüne sahip olabilmektedir.


Yazılım sektörü ise, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini arttıran çözümleri ile KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesinde ve sanayide dijitalleşme oranının artırılmasında kritik öneme sahip olmasından dolayı listeye eklenmiştir.


İmalat sanayi işletmeleri ve tüm illerdeki yazılım işletmeleri aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.


Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zekâ, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme.

BAŞVURU KOŞULLARI:

*NACE REV 2. Sınıflamasına Göre; İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler.

**NACE 21, 26, 30.3 kod numaralı yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve 62 kod numaralı yazılım sektörü işletmeleri tüm illerde başvurabilecektir.

***KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir.

İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım sektöründe ise;

-2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL,

-KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriteri dikkate alınmaz.

Başvuracak tüm işletmelerin 2017 yılında bilanço esasına göre defter tutması ve 2017 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2017 yılı net satış hasılatını aşamaz.


PROJE SÜRESİ:

Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

DESTEKLENECEK PROJE GİDER GRUPLARI

1-PERSONEL GİDERLERİ

-100.000 TL’ye Kadar (Geri ödemesiz)

2-MAKİNE-TEÇHİZAT (KALIP VE BİLİŞİM DONANIMI DAHİL) GİDERLERİ

150.000 TL’ye kadar (Geri Ödemesiz)

600.000 TL’ye Kadar (geri Ödemeli)

3-YAZILIM GİDERLERİ

Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı, lisanslama dahildir) Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

İmalat sektörü işletmeleri: 50.000 TL’ye kadar (geri Ödemesiz)

Yazılım sektörü işletmeleri: 100.000 TL’ye kadar (geri Ödemesiz)

Sadece yazılım lisans giderler için 100.000 TL’ye kadar (Geri Ödemeli)

4-HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Danışmanlık, Eğitim, belgelendirme, test analiz, tanıtım, fuar gibim100.000 TL’ye Kadar (Geri Ödemesiz)


DESTEK ORANI

% 60 (tüm bölgelerde)

Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.


PROJE BAŞVURUSUNA ESAS BELGELER

Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları

KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.

2017 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

Not: İmalat sanayi işletmelerinin faaliyet konusu ile ilgili tereddüt hasıl olduğunda, ilgili KOSGEB Uygulama Birimi işletmeden Sanayi Sicil Belgesi ibraz edilmesini ayrıca talep edebilecektir.

Projeye ek yapılarak belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesi sonrasında ek puan getirecek hususlar:

- İşletme sahibinin veya %50'den fazla hisseli ortağının kadın olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir)

- Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır).

- İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir.)

Ek puanların toplamı 10’u geçemez.


PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA ÖZEL OLARAK PROJE BAŞVURU FORMUNUN 2.9 NUMARALI “DİĞER HUSUSLAR” BÖLÜMÜNDE YER VERİLMESİ GEREKEN İLAVE BİLGİLER


Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

Projesinde maliyet düşürmeye ilişkin makine – teçhizat edinimi ve devreye alma faaliyetleri olan işletmeler; proje

kapsamında üretimde maliyet düşürücü yöntemleri ve bu yöntemlerin proje giderleri ile ilişkisini açıklayacaktır.

Projesinde verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma faaliyetleri olan işletmeler; proje

öncesindeki (mevcut durumdaki) verimlilik ile proje sonrasında ulaşılması istenen verimlilik düzeyinin mukayesesini

sayısal olarak açıklayacaktır.


Strateji 2. Ürün kalitesini ve / veya katma değerini arttırmaya yönelik faaliyetler

Projesinde ürün kalitesini arttırmaya ilişkin faaliyetleri olan işletmeler; ürünün müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılama düzeyini; “Ürün Performansı”, “Ürün İşlevsel Özellikleri”, “Ürün Şekilsel Tasarımı”, “Dayanıklılık”, “Önceden Belirlenmiş Tasarım ve Standart Şartlarına Uygunluk” kriterlerinden uygun olanlar için nasıl geliştireceklerini açıklayacak ve proje öncesindeki (mevcut durumdaki) ve proje sonrasında ulaşılması istenen kalite mukayesesini anlatacaktır.

Projesinde ürün katma değerini arttırmaya ilişkin faaliyetleri olan işletmeler; tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne

katılacak ve ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak işlevsel özelliklerin nasıl geliştirileceğini ve üretim

süreçlerine nasıl adapte edileceğini açıklayacaktır.


Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Projesinde ölçüm – analiz altyapısını iyileştirmeye ilişkin faaliyetleri olan işletmeler; ürün ve üretim yöntemlerinin gerektirdiği ölçüm ve analiz türlerini, bunlarla ilgili standart ve varsa belge türlerini, oluşturulacak altyapının ilgili standart ve varsa belge türleri açısından yeterliliğini, mevcut durumda ihtiyacın nasıl karşılandığını ve proje kapsamında iyileştirilecek donanım ya da insan kaynağı altyapısının mevcut durumdan farklı olarak hangi faydaları sağlayacağını açıklayacaktır.


Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme

Yeni pazarlama yöntemlerine geçiş ya da mevcut pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi / etkin kullanımı konusunda proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve bunların proje giderleri ile ilişkisi açıklanacaktır.

Varsa; satış sonrası hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi / etkin kullanımı konusunda proje kapsamında

gerçekleştirilecek faaliyetler ve bunların proje giderleri ile ilişkisi açıklanacaktır.


Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

İhracat kapasitesini arttırma için izlenecek adımlar aşağıdaki örneklerden de yararlanılarak açıklanacak ve proje

giderleri ile ilişkilendirilecektir.

- Dış müşterinin beklentisini karşılayacak ürün kalite ve spesifikasyonlarına erişilmesi için yapılacak teknolojik

yatırımlar

- Dış pazarda talep edilen ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi

- Dış müşterinin sipariş hacmi ve termin şartlarını karşılayabilmek için gerekli kapasitenin oluşturulması

- İlgili dış pazara giriş için gerekli olan standartlara ilişkin belgelerin alınması

- Yeni dış pazar araştırması veya potansiyel işbirliği yapılacak müşteri / partner araştırması

- Dış pazara yönelik tanıtım aktiviteleri.


Strateji 6. Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

Projesinde tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına ilişkin faaliyetleri olan işletmeler; tasarım / ürün geliştirme yetkinliğini iyileştirmek için edinilecek yazılım, donanım ya da yeni personellerin mevcut durumdan farklı olarak hangi faydaları sağlayacağını açıklayacaktır.

Projesinde ürün test / belgelendirmeye ilişkin faaliyetleri olan işletmeler; ilgili yazılım türünün gerektirdiği test /

standart / belge türlerini, oluşturulacak altyapının ilgili standart ve varsa belge türleri açısından yeterliliğini, mevcut

durumda ihtiyacın nasıl karşılandığını açıklayacaktır.

Projesinde yeni yazılım/ oyun ilişkin faaliyetleri olan işletmeler; ilgili yazılım / oyun teknolojisi ile ilgili olarak mevcut milli imkan ve kabiliyetleri ve geliştirilecek yeni oyun / yazılım ile milli imkan / kabiliyetlere yapılacak katkıyı açıklayacaktır.


DİĞER AÇIKLAMALAR:

1- Yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren (aşağıda belirtilen) işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.

NACE 21 - Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

NACE 26 - Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

NACE 30.3 - Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

**

2- NACE 62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründeki işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.

İLLER BAZINDA DESTEKLENEN SEKTÖRLER (NACE FAALİYET KODUNA GÖRE)

Her ilde desteklenen sektörler farklıdır. Bu yüzden il bazında desteklenen sektörlere dikkat etmek gerekir.

İL TRABZON (örnek)

10 -Gıda ürünlerinin imalatı

21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

22 -Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

24 -Ana metal sanayii

25 -Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı

26-Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

28 -Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

30.3-Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

İL RİZE (örnek)

10 -Gıda ürünlerinin imalatı

28 -Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

25 -Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı

31 -Mobilya imalatı

33 -Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı


21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

26-Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

30.3-Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

Diğer Haberler

Tüm Haberler