OFTSO

Üye Kayıt ve Aidat

Kayıt İşlemi

Odalarara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde ilgili odaya kaydolmak zorundadır.

Kayıt için müracaatlar doğrudan odaya yapılır. Bunlardan mevzuat hükümlerine uygun görülenlerin üyeliğe kaydedilmesine yönetim kurulunca karar verilir. Kararda, ilgilinin derecesi, ödeyeceği yıllık aidat ve alınacak kayıt ücreti belirtilir. Yönetim kurulu karar tarihi, kayıt tarihidir.

Talep üzerine veya re’sen yapılan kayıtlar, yılın hangi ayında yapılırsa yapılsın kayıt ücreti tam olarak alınır ve tebellüğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Odaya kaydı yapılan gerçek veya tüzel kişiye kaydının yapıldığı derhal tebliğ olunur. Bu tebligatta, kayıt tarihi, kaydın hangi derece üzerinden yapıldığı ve bu derecenin karşılığı olarak ödenecek kayıt ücreti ve yıllık aidat açıkça belirtilir.

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle odadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır.

Kayıt Ücreti

Üyenin odayaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler odaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları mevzuata göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur.

Tarifeler, oda yönetim kurulunun teklifi, meclisin onayı ile yürürlüğe girer.

Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek usullere göre ve on gün içinde oda meclisine itiraz edebilirler. İtirazlar meclisçe karara bağlanıncaya kadar kayıt ücreti ve yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz.
Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Yıllık Aidat :

Üyenin her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler odaya her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Yıllık aidat miktarları, mevzuata göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur.

Yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

2015 Yılında Uygulanan Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Derece

Kayıt Ücreti(TL)

Yıllık Aidat(TL)

Fevkalade

600,00

600,00

1

400,00

400,00

2

300,00

300,00

3

250,00

250,00

4

220,00

220,00

5

200,00

200,00

6

175,00

175,00

Munzam aidat

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5 oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler. bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez.

Munzam aidat haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatları ise, bu durumun kendilerine tebliğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir.

Üyeler, ticarî ve sınaî kazançlarına ait bilgileri ve bilançolarını talep üzerine odalara vermek zorundadırlar. Ayrıca odalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi hükmü çerçevesinde vergi dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar, beyanname suretini veya yıllık bilançolarını Of Ticaret ve Sanayi Odasına elden, faksla ya da e-posta adresine yollayarak bildirebilirler.

Ücret ve Aidatların Ödeme Zamanı

Yıllık ve munzam aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatları ise, bu durumun kendilerine tebliğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir.

Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müessese şubeleri ile fabrikalarının munzam aidatı, şube veya fabrikanın bulunduğu yerin odasına ödenir.

Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırır.

Ödeme Yapılacak Yerler :

Odamız Hizmet Binasında tahsilat yapıldığı gibi,aşağıdaki hesap numaralarına da borçlar yatırılabilir.

Banka
Şube
Hesap NoIBAN NO
AKBANK
OF
254-0047786TR64 0004600254888000047786
İŞ BANKASI
OF
7522-0873273TR930006400000175220873273
YAPI KREDİ
OF
431-82780907TR1 40006701000000082780907
ZİRAAT BANKASI
OF
247-11540244-5001TR75 00010002471154014450O1

Para Cezası ve İcra Takibi

Zamanında ödeme yapmayan OFTSO üyelerine 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Geçmiş yıllara ait ödenmeyen borçlar için İCRA takibi yapılır.

Derece ve Değişikliği

Oda ve borsalara kayıtlı üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle, gerekiyorsa yönetim kurulu kararıyla derece değişikliğine gidilebilir.
Derece değişikliğinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

a) Üyenin sermayesinin, özvarlığının ve cirosunun arttığı veya eksildiği,
b) İş yapmaz veya yapamaz halinin ortadan kalktığı veya devam ettiği,
c) Munzam aidatının yükseldiği veya eksildiği,
d) Fabrika kapasitesinin arttığı veya düştüğü,
e) Yeni iştigal nevileri edindiği veya iştigal nevilerinin azaldığı,
f) Eskisine oranla daha fazla personel çalıştırdığı ve işyerinin daha büyütüldüğü veya işçi sayısının azaltıldığı ve işyeri kapasitesinin küçültüldüğü.

Derece değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararında değişikliğin gerekçesine açıkça yer verilir.
Derecesi değiştirilen üyeye, yeni derecesi ve bu derece karşılığında ödeyeceği yıllık aidat miktarı bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre zamanında tebliğ olunur.

Derece değişikliği, değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararını takip eden yılın başından itibaren uygulanır.

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası