MENU

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 56 ıncı maddesinin (g) bendine istinaden hazırlanarak yürürlüğe konulmuş olan "Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar"da düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme kapsamında;

Ekleme başvurularında, fuarın başlangıç tarihinden en geç üç ay öncesine kadar olmak üzere tek süre uygulanacak,

Değişiklik ve iptal başvurularında, fuar başlangıç tarihinden en geç iki ay öncesine kadar olmak üzere tek süre uygulanacak,

Başvuru ücretleri;

o Yetki belgesi başvurusu için 1.200(Binikiyüz)TL,

o Ana fuar takvimi başvurusu için 700(Yediyüz)TL,

o Fuar takvimine ekleme başvurusu için 2.500(İkibinbeşyüz)TL,

o Değişiklik ve iptal başvurusu için 2.500(İkibinbeşyüz)TL olarak uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen düzenleme doğrultusunda hazırlanan yeni Usül ve Esaslar, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanacak şekilde anılan tarihte Birliğimiz web sayfasında  (http://tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/Fuarlar Mevzuat.php)  yayımlanarak yürürlüğe konulacaktır.