MENU
PERSONEL ALIM İLANI


Odamıza 4857 sayılı iş Kanunu'na göre aşağıda belirtilen niteliklere sahip, Oda Sicil işlemlerini yürütmek için personel alınacaktır.

Müracaatların, 04.09.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar odamıza yapılması gerekmektedir.

ARANAN NİTELİKLER:

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)Otuzbeş yaşını aşmamış olmak.

c)Askerlikle ilişiği bulunmamak (Erkek adaylar için).

ç) Kamuda veya özel sektörde en az bir yıl iş tecrübesine sahip olmak

d)Kamu haklarından mahrum olmamak,

e)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak

g) Kısıtlanmış olmamak.

h) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

ı)Veri tabanı ve Network sistemlerine hakim olmak,

i)Düzgün ve akıcı bir diksiyona sahip olmak,

j)İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,

k )Değişim ve yeniliklere açık olmak, takım çalışmasına yatkın olmak, iş temposuna ve çalışma saatlerine ayak uydurabilmek

BAŞVURU

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Odamız Genel Sekreterliği’ne yapılacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA SUNULMASI GEREKLİ BELGELER:

-Başvuru dilekçesi

-Mezuniyet belgesi örneği

-Kimlik fotokopisi

-Özgeçmiş

-Adli Sicil Kaydı

-2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

-Fiilen özel sektörde veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az 1 yıl çalıştığını belgeleyen SGK hizmet dökümü

İletişim:

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sulaklı Mahallesi Yıldız Sokak No:2 Kat:3-4

                                              OF / TRABZON

oftso@tobb.org.tr

771 71 60 (Hat1)

771 71 61 (Hat2)

771 71 63 (Fax)


HABER GÖRSELLERİ
PERSONEL ALIM İLANI