MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

• Kalite Politikası, Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Sistemi ve Kalite Hedeflerinin belirlenmesi doğrultusunda yol göstermek.

• Odayı hukuki bakımdan temsil etmek,

• Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

• Yönetim Kurulunu normal ve olağanüstü toplantıya davet etmek,

• Yönetim kurulu toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek,

• Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri idare etmek,

• Stratejik amaç ve hedeflerin, yıllık iş planlarının, bütçelerin hazırlanması ve uygulanması,

• Tutanakların sıhhatli olarak tanzimini sağlamak,

• Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve takip etmek,

• Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak odanın sevk ve idaresini sağlamak.

YETKİNLİK

• Bu göreve seçileceklerin yeterlilikleri Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelikte belirtilmektedir.

• Bilgisayar kullanımı ve yöneticilik vasıflarına hâkim olunmalıdır. Aksi durumlarda seçilme sonrası eğitim gerekmektedir.

• Oda Yönetim Kurulu Üyesi olmalıdır.

• Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmalıdır.