MENU

Kalite Yönetim Temsilcisi;

• Kalite Yönetim Sistemlerini planlar, yürütür, kontrol eder, düzeltir ve bu faaliyetleri koordine eder.

• Kalite El Kitabını, süreçleri ve prosedürleri hazırlar, onaylatır, yayınlar, uygulanmalarını,

sürekliliklerini ve güncel olmalarını sağlar.

• Kalite sisteminin iyileştirilmesine esas alınması amacıyla, sistemin performansı konusunda Gözden

geçirme de dahil genel sekreter ve üst yönetime bilgi verir, raporlar sunar.

• Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarını planlar gündemini oluşturur, toplantıların yapılmasını ve

bu toplantıların kayıt altına alınmasını sağlar. Toplantıda alınan kararların uygulamada etkinliğini takip eder.

• Kalite politikası ve hedeflerine uygun faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlar, planlanmış hedef ve

sonuçlara ulaşmak ve bunlarla ilgili sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetlerin yapılmasını sağlar, gerçekleşmelerini takip eder, ölçer.

• Kuruluşta görev tanımlarının, yetki ve sorumlulukların açıklanarak dokümante edilmesini sağlar.

• Düzeltici faaliyetleri takip eder.

• Kuruluş içinde Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm dokümanlarının hazırlanması, değişiklikleri yayın ve

dağıtımını yapar ve uygulamaya alınmasını sağlar. Kalite ile ilgili doküman ve kayıtların güncel olarak ilgili yerlerde bulundurulmasını sağlar, “Doküman ve Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü” ne göre arşivlenmesini sağlar

• Kalite yönetim sistemi ile ilgili grup çalışmalarını koordine eder ve gerektiğinde gruplara yardımcı

olur.

• Kurum tarafından yapılacak iç denetimleri planlar, gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlar

sonuçlarını değerlendirir ve düzeltici çalışmaları izler.

• Diğer bölümlerin kalite ile ilgili çalışmalarına yardımcı olur, toplam kalite anlayışına öncülük eder ve

kalite sistemi ile ilgili konularda tüm bölümler nezdinde yönlendirici rol üstlenir.

• Kalite toplantılarının içeriğini oluşturan konularda bilgi toplar, toplantıları organize eder, toplantıda

alınan kararların sonuçlarını takip eder.

• Kurum içi eğitimleri yönlendirir, gerektiğinde eğitim verir. Eğitimlerin planlanması, diğer

bölümlerden gelen eğitim taleplerinin takibi ve uygulamaların takibinden sorumludur.

• Müşteri mülkiyetinin süreçlere göre korunmasını sağlar

• Kalite Yönetim Temsilcisi Çalışma Talimatına uygun olarak çalışmaların yürütülmesini sağlar.

Akreditasyon Sorumlusu;

• Odamızdaki Akreditasyon Sistemini planlar, yürütür, kontrol eder, düzeltir ve bu faaliyetleri

koordine eder,

• Akreditasyon belgesinin alınması, yönetilmesi yürütülmesi işlerini takip eder,

• Stratejik Plan çalışmalarını yürütür. Stratejik Planın hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar ve takip eder. Stratejik Plan Amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder.

• Stratejik amaç ve hedeflerin, yıllık iş planlarının, dönemsel ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını takip eder.

• Akreditasyon izleme komitesi toplantılarına gündem hazırlar, geçmiş toplantıların sonuçlarını inceler,

• Akreditasyon şartlarının birimler tarafından uygulanmasını takip eder.

• Akreditasyon sisteminin planlanması, yürütülmesi, kontrol edilmesi, düzeltilmesi faaliyetlerini koordine eder.

• Akreditasyon Sisteminin Geliştirilmesi için Genel Sekretere İzleme Komitesine üst yönetime raporlar sunar.

• Kuruluş içinde Akreditasyon Sistemi’nin tüm dokümanlarının hazırlanması, dağıtımı ve uygulamaya alınmasını sağlar.

• Akreditasyon Sistemi’nin tüm dokümanlarının hazırlanması, değişiklikleri yayın ve dağıtımını koordine ve takip eder, uygulamaya alınmasını sağlar. Akreditasyon ile ilgili doküman ve kayıtların güncel olarak ilgili yerlerde bulundurulmasını ve arşivlenmesini sağlar.

• Akreditasyon sistemi ile ilgili grup çalışmalarını koordine eder ve gerektiğinde gruplara yardımcı olur.

• Diğer bölümlerin akreditasyon ile ilgili çalışmalarına yardımcı olur, toplam kalite anlayışına öncülük eder ve akreditasyon sistemi ile ilgili konularda tüm bölümler nezrinde yönlendirici rol üstlenir.

• Kurum içi eğitimleri yönlendirir, gerektiğinde eğitim verir. Eğitimlerin planlanması, diğer bölümlerden gelen eğitim taleplerinin takibi ve uygulamaların takibinden sorumludur.

• Akreditasyon toplantılarının içeriğini oluşturan konularda bilgi toplar, toplantıları organize eder, toplantıda alınan kararların sonuçlarını takip eder.

• Akreditasyon Sorumlusu Çalışma Talimatına uygun olarak çalışmaların yürütülmesini sağlar.

YETKİNLİK

• Kurum için alınacak personelin yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi, süreç eğitimi, dokümantasyon eğitimi ve iç denetçi eğitimlerini almış olmak.

• Tercihen 4 yıllık fakülte mezunu olmak.

• Akreditasyonla ilgili Eğitim almış olmak.

• Odada en az 2 yıllık iş tecrübeli olmak.

• Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi almış olmak.

• Tüm Birimlerin Görev Tanımlarına vakıf olmak.

• Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim konusunda eğitim almış olmak

• 5174 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere vakıf olmak.

• Odanın Vizyon ve Stratejik Planındaki hedeflerini iyi algılamak.

• Sorunları Analiz Yeteneği gücüne sahip olmak.