MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

• 5174 Sayılı TOBB ile Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sistemlerinin kurulması çalışmalarını yürütmek, kontrol ve denetimlerini yapmak, sistemler ve çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunmak, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışmak.
• Oda genel sekreteri oda personelinin amiridir. Oda hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesi için genel sekreterlik emrinde lüzumu kadar memur ve hizmetli bulunur. Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.
• Odanın idari işlerini işlem ve yazışmalarını yapmak,
• Stratejik amaç ve hedeflerin, yıllık iş planlarının, dönemsel ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması, bütçelerin hazırlanması ve uygulanması,
• Bütçe taslağını, Yıllık aidat ve ücret tarifesi ile belge ve hizmetler karşılığı ücretler tarifesini hazırlatmak, Aylık mizanı ve aktarma taleplerini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yönetim kuruluna sunmak.
• Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının, arşiv malzemelerinin düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak nezaret etmek,
• Çıkarılacak yayınları idare etmek,
• Oda personelinin özlük ve sicil dosyalarını düzenlemek ve saklanmasını sağlamak,
• 5174 sayılı Kanunun 20 inci maddesi gereğince yönetim kurulu tarafından kendisine devredilecek
yetkileri kullanmak,
• Oda meclisi ve yönetim kurulunca verilecek diğer işleri yapmak,
• Oda genel sekreteri, Odaya herhangi bir mükellefiyet tahmil etmeyen ve resmi makamlarla yapılacak muhaberelere taalluk eden ve oda kayıtlarıyla ilgili belgelerin örneklerinin tasdikine ait bulunan hususlarda imzaya yetkilidir.
• Oy kullanmamak şartıyla organ toplantılarına iştirak etmek, Oda organları karar defterlerini düzenlemek ve muhafazasını sağlamak, Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak,
 toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, organ toplantılarına ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini, huzur hakları bordrolarını hazırlamak, tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için yapılan kayıtları muhafaza etmek, toplantı tutanaklarının imza işlemlerini yürütmek, alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak, kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
• Oda tarafından verilecek belgeleri onaylamak ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
• Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak.
• Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalarla ilgili yönetim Kuruluna yazılı bilgi vermek.
• Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemlerin mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.
• Odaya ait mühür ve beratlarını muhafaza etmek,
• Bölgenin iktisadi ve sınai durumu hakkında yıllık rapor hazırlamak, Güncel, ekonomik, sosyal ve Kültürel raporlar hazırlamak
• Eğitim kursları, seminer ve toplantılar tertip etmek
• Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.

YETERLİLİK:

• 5174 sayılı TOBB Kanunu 74. Maddesindeki belirtilen niteliklere haiz olmak.
• Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim kurumu mezunu olmak.
• Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak.
• Bilgisayar kullanımına hâkim olmak.
• Kurum Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak.
• Tüm Birimlerin Görev Tanımlarına vakıf olmak.
• Problem çözme yeteneğine sahip olmak.
• Yasal mevzuatlar konusunda bilgili olmak.
• Yöneticilik vasıflarını taşımak.
• ISO 9001 KYS Temel Eğitimi almış olmak.
• Analitik ve Kavramsal Düşünme Yeteneğine sahip olmak.
• Takım Liderliği özelliğine sahip olmak.
• İletişim Yeteneği gücüne sahip olmak.