MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


• 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur. Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda çalışır.

• Bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre, Odanın muhasebe kayıtlarını ve defterlerini bilgisayar ortamında tutulmasını sağlar. Odanın bütçe ve muhasebe işlemlerini sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik ve ihtiyatlılık esaslarına göre yürütür.

• Kasa defterini günü gününe tutmak suretiyle kasa hareketlerinin intizamını takip eder.

• Personelin sosyal güvenlik işlerini tanzim ve takip eder.

• Bütün servislerin kırtasiye ihtiyaçlarını tespit ve teminden sonra tevzi eder.

• Aralık ayında bir sonraki yıl kullanılacak defterlerin noterlik ve genel sekreterlikçe tasdik edilmesini

sağlar.

• Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlar, süresini dolduran

demirbaşların yönetmeliğe göre silinmesini sağlar, arşiv malzemelerini muhafaza eder,

• Oda gelir ve giderlerini yılın ilk ayında tahakkuk ettirip muhasebeleştirir, Yeni kaydedilen

üyelerin, kayıt ücretleri ile kayıtlı üyelerin yıllık ve munzam aidatlarının tahakkukunu yapar,

Üye aidatlarını takip eder, aidatların zamanında toplanması için gerekli önlemleri alır. Oda

alacaklarının zaman aşımına uğramadan tahsilini temin için zamanında genel sekreter vasıtasıyla

yönetim kurulunu bilgilendirir. Odanın her türlü alacak haklarını takip eder ve bunların tahsil işlerini yürütür.

• Odayla ilgili her türlü vergi, harç, sosyal güvenlik, aidat gibi ödemeleri zamanında ilgili yerlere öder,

• Oda sarfiyatının ilgili fasıl ve maddelerden yapılmasını sağlar,

• Banka hesaplarını takip ve muhasebe ile uygunluğunu kontrol eder

• Huzur haklarının ödenmesini temin eder

• Odanın ihtiyacı olan her türlü satın alma işlemlerini takip eder, gerçekleştirir ve ilgili kayıtları tutar,

• Mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına göre tahakkuk edecek çeşitli Oda gelirlerini

tahsil eder, bunlarla ilgili icra muamelelerini yürütür ve takip eder.

• Harcamaların, kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde alınan meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fişlerini düzenler, bu fişlere göre ödemeleri yapar ve gerekli belgeleri saklar.

• Muhasebe yönetmeliği gereğince ihbarnamelerin üyelere tebliğ edilmesini, makbuz karşılığında tahsilat yapılmasını sağlar,

• Odaya ait menkul kıymetler, gayri menkullerle ilgili belgeler ve sözleşmelerin saklanmasını sağlar, Odanın bilumum kıymetli evrak, esham ve tahvilatı, Kullanılmış veya kullanılmamış kasa makbuzları ile muhasebe ile ilgili defterleri ve kıymetli evrakı muhafaza eder,

• Personele ait bordroları tanzim eder, aylık ücret vesaire ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar,

• Dönem başında harcırah çizelgesi hazırlar, Oda organ üyelerinin ve personelin gerek yurt içi gerekse yurt dışı görevlendirilmelerine ilişkin olarak seyahat ve harcırah bordroları düzenler, gerekirse görev tarihinden bir gün önce avans olarak ödenmesini sağlar

• Vergi Usul Kanunun Odaya yüklediği görevleri genel sekreterlik talimatına uygun olarak zamanında yapar.

• Oda personelinin tayini, terfii, cezalandırılması, görevine son verilmesi ve sigorta ve emekli sandığı ile ilgili münasebetlerine ait her türlü işlemleri yapar, ücret, fazla mesai ücreti, ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımlarını tahakkuk ettirir , Yıllık izin, mazeret izni (doğum, ölüm, evlenme, diğer mazeret), ücretsiz izin ve hastalık izni vb. durumların takip ve düzenlemesini yapar ve bunlara ilişkin kayıtları tutar

• Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre kasa sayımı yaparak kasa raporunu tanzim eder. Kasada her yıl ocak ayında Yönetim kurulu tarafından tespit edilen miktardan fazla para tutamaz. Kasada bulunan mevcut para fazlasını bankaya göndererek kurumun banka hesabına yatırtılmasını sağlar.

• Bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren Oda bütçesini hazırlayarak, genel sekretere sunar, Yıl içinde, tahmini bütçeyi aşan fasıl ve maddeler arasında aktarma teklifinde bulunur ek ve olağanüstü ödenek talep eder,

• Mizan, gelir-gider bütçe izleme raporu, bilanço düzenler,

• Meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapar

• Muhasebe Servis Çalışma Talimatına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir.


YETERLİLİK:

• Bu göreve atanacakların yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• 4 yıllık Fakülte Mezunu olmak, tercihen İktisat, İşletme, Muhasebe bölümlerinden mezun olmak.

• Kamuda veya özel sektörde en az üç yıl iş tecrübesine sahip olmak

• Bilgisayar kullanımı ve Muhasebe konularına hâkim olunmalıdır. Aksi durumlarda eğitim gerekmektedir.

• 5174 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere vakıf olmak.

• Finansal Tabloların hazırlayabilmek ve yorumlarını yapabilmek.

• İş Kanunu, Vergi Mevzuatına, SGK Kanununa hakim olmak.

• Ön Muhasebe konusunda deneyimli olmak.

• Değişim ve Yeniliklere açık olmak.

• Ofis programlarını kullanabilmek.