MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

• 5174 Sayılı TOBB ile Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sistemlerinin kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda çalışır.

• Ticaret Sicil Yönetmeliğine göre Başvuru halinde ticaret siciline kayıt, terkin ve değişiklik işlemlerini inceler, tescillerini yapar veya reddeder.

• Harç ve ilan ücretlerini ilgililere ödettirdikten sonra ilanları Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ne zamanında gönderir.

• Ticaret Sicili Gazetelerini zamanında ilgili dosyalarına takar, sicil esas defterlerine kayıt, terkin ve değişiklikleri zamanında işler,

• Kuruluşu yapılan şirketlerin ana sözleşmeleri huzurunda imzalanır, imza örnekleri sicil müdürü veya yetkilendirilmiş personel huzurunda alınır ve kuruluş defterleri tasdiklenir.

• Sicile ait mühür ve beratlarının, defter ve dosyaların muhafazasını sağlar,

• Aylık kayıt ve terkin işlemlerini genel sekreterliğe bildirir.

• Kayıt mecburiyetinde olanlarla, durum değişikliğini bildirmeyenleri takip ederek tescil yaptırmalarını, gerektiğinde adli makamlara bildirilmelerini sağlar.

• Adli ve idari mercilerden sicile müteallik yazıları cevaplandırır.

• Sicilin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumludur. Devlet ve oda zararın doğmasında kusuru bulunanlara rücu eder. Müdür ve müdür yardımcıları ile diğer personel, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş sayılır.

• Sicilin tutulmasından doğan zarar nedeniyle oda aleyhine açılan davalar, müdürlük çalışanlarının görevleri ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar oda tarafından yazılı olarak derhal Bakanlığa bildirilir.

• Sicilde kullanılan sicil esas defteri, gelen evrak defteri, giden evrak defteri, ihtar ve ceza defterleri, ticari işletme rehni kaydına mahsus defterler ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer defterlerin MERSİS’te tutulmasını sağlar.

• Sicil işlemlerinin, MERSİS üzerinden gerçekleştirilmesini ve buna ilişkin sicil kayıtlarının bu sistemde tutulmasını sağlar.

• Sicil Kayıtlarının Tutar, Erişim Hakkı ve Belge Verilmesini sağlar.

• İnceleme yükümlülüğünü yerine getirir,

• Tescil edilmesi gereken bir olgunun ilgilisi tarafından tescil ettirilmediğini haber alan müdür tescile davet eder, gereği yerine getirilmezse, durumu sicilin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine bildirir.


YETERLİLİK:

• Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 8. Maddesindeki niteliklere sahip olmak.

• 4 Yıllık Fakülte Mezunu(Üniversitelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi bölümlerinden

mezun olması)

• Ticaret Sicil Yönetmeliğine istinaden; Kamuda veya özel sektörde en az 5 yıl ya da herhangi bir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

• Bilgisayar kullanımı ve Ticaret Sicil konularına hâkim olunmalıdır. Aksi durumlarda eğitim gerekmektedir.

• Yasal Mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olmak.

• Ofis Programlarını kullanabilmek.

• Sorunları Analiz Yeteneği güçlü olmak

• Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak.

• Sorumluluk bilincine sahip olmak.

• Doğru İletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine sahip olmak.