MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda çalışır.

• Yeni üye kayıt başvurularını sonuçlandırmak, Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi itibariyle yeni üyenin odaya kaydını yapmak,

• Mevzuata göre Odaya kayıt olması gereken gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, kayıt müracaatlarını kabul etmek, bunların kayıtları ile ilgili işlemleri yapmak.

• Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek, Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişikliklerini takip ve tespit ederek Genel Sekreterliğe bildirmek.

• Organ seçimleriyle ilgili her türlü ön çalışmaları yapmak, Oda organlarının 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve ilgili Yönetmeliklerine göre seçim listesini hazırlamak

• İç Yönergemizde belirtilen yıllık izin, mazeret izni (doğum, ölüm, evlenme, diğer mazeret), ücretsiz izin ve hastalık izinlerinde, Genel Sekreterlikçe uygun görülen birime vekaleten bakmak.

• Üyeliğe kaydolunan şahıs/tüzel kişi firmasının Meslek Grupları ve aidat derecelerinin tespiti, değiştirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal ettirilmesini sağlamak, bu konularda Yönetim Kurulu’nca alınan kararlara göre işlemlerini yapmak.

• Kayıtlı üyelerin durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak.

• Üyelerin belge taleplerini karşılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek.

• Oda üyelerinin kimlik taleplerini karşılamak.

• Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki işlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek.

• Oda üyelik kayıtlarının terkinini yapmak.

• TOBB Üye Sicil programının güncel takibini yapmak.

• Askıya alınan ve askıdan inecek üyeleri takip etmek ve kendilerine tebliğ ve uyarıların yapılmasını sağlamak,

• Evrak- belge arşivleme ve imhasını yapmak.

• Bilgi edinme kanunu işlemlerini yürütmek

• Odanın düzenlediği iş makinesi tescil belgesinin çıkışını değerli evrak kayıt defterine işlemek,

• İş makinesi bilgilerini, iş makinesi tescil defterine işleyerek belgenin tanzim edilmesini sağlamak,

• Oda Eksperlerinin görevlendirilmesi

• Eksper raporlarına göre TOBB Sanayi Kapasite Web Modülünden Bilgilerin girilmesi ve bilgilerin Tobb sanayi dairesine online olarak gönderilmesi.

• Onaylanarak gelen Kapasite Raporlarının Raportör’e onaylatılarak üyelere verilmesi.

• Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer müesseselerin yazılı olarak tespitini istedikleri mal ve hizmetlerin yaklaşık değer tespitlerini Oda Muamelat Yönetmeliğinin 36. maddesine göre yerine getirmek.

• Fiyat İstatistiklerinin tutulmasını sağlamak

• Oda üyelerinin sahip oldukları sabit kıymetlerin rayiç değerlerine ilişkin eksper raporları oluşturmak

• Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

• Muamelat Servis Çalışma Talimatına uygun olarak çalışmaları gerçekleştirmek.


YETERLİLİK:

• Bu göreve atanacakların yeterlilikleri 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• Lisans Mezunu olmak ve kamuda veya özel sektörde en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

• Yasal Mevzuat konularında bilgi sahibi olmak.

• 5174 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere vakıf olmak.

• Temsil Yeteneğine sahip olmak.

• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak.

• Ofis programlarını kullanabilmek.

• Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak.

• Değişim ve Yeniliklere açık olmak.

• Raporlama bilgi ve becerisine sahip olmak.