MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• Akreditasyon sürecini izlemek ve denetlemek

• Kalite Yönetim Sistemi sürecini izlemek ve denetlemek

• Stratejik amaç ve hedefleri hazırlamak, izlemek ve takip etmek

• Yıllık iş planlarını hazırlamak ve izlemek

• Yıllık İş Planı Bütçesini hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak

• Odanın En az 4 yıl süreli Stratejik Planı’nı hazırlamak.

• Hazırlanan Stratejik Plan’ın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile İzlemek.

• Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla, Yıllık İş Planları ile, Bütçe Tahmin Raporları ile değerlendirmek.

• Tüm bu çalışmaları oda yönetim kurulunun onayına sunmak ve yönetim kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamak.

• Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi Çalışmalarına fiilen katılmak.

• 3 Ayda bir yapılan Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantılarına katılmak.

• Komitenin Raportörü Genel Sekreter’dir. Onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur.

• Her 3 ayda bir olağan olarak toplanır.

• Başkanın talebi veya 3 üyenin çağrısı üzerine de Olağanüstü toplanabilir.

• Kararlar en az 3 üye ile alınır.

• Alınan kararlar karar defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.

• Kara defteri geliştirme ziyaretlerinde ve denetimlerde ibraz edilir.

• ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO10002 Üye Memnuniyet Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi konularında standartların verdiği görevleri yerine getirmek.

 YETERLİLİK:

• AİK ve YGG Oda Yönetim Kurulu ve Meclise doğrudan bağlı bir görev konumudur. Bu göreve seçileceklerin yeterlilikleri Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik ve 5174 sayılı kanunda ve Personel hakkındaki Yönetmelikte belirtilmektedir.

• Oda Yönetim Kurulu ve Meclis Üyesi ve Oda profesyonel kadrosunda olmalıdırlar.

• Akreditasyon İzleme Komitesi aşağıda belirtildiği şekilde 5 kişiden oluşur.

1) Yönetim Kurulu Başkanı

2) Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye

3) Meclisin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye (Yönetim Kurulu üyesi olmayan)

4) Genel Sekreter

5) Akreditasyon Sorumlusu