MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,

• Kendi üyeleri arasında birlik genel kurul delegelerini seçmek,

• Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak,

• Uyulması zorunlu mesleki kararlar almak,

• Çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit etmek,

• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak,

• Üyeleri arasında veya yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak,

• Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak,

• Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak,

• Stratejik amaç ve hedeflerin, yıllık iş planlarının, bütçelerin hazırlanması ve uygulanması,

• Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek,

• Oda iç yönergesini kabul etmek ve birliğin onayına sunmak,

• Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak,

• Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak,

• Yurt içi ve yurt dışı sınai, ticari ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek,

• Tahsili imkansızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem, ve benzeri tabi afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek,

• Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek,

• İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

YETERLİLİK:

• Bu göreve seçileceklerin yeterlilikleri Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• Odanın işleyişi hakkında bilgiye sahip olunmalıdır. Seçilme sonrası oryantasyon eğitimi verilir.

• Bilgisayar kullanımı konusunda hâkim olunmalıdır. Aksi durumlarda seçilme sonrası eğitim gerekmektedir.

• Oda Üyesi olmalıdırlar.

• Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmalıdırlar.