MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek,

• Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak,

• Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak,

• Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek,

• Disiplin kurulu soruşturma yapmasına karar vermek, bu kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak,

• Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylamak üzere meclise sunmak,

• Bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek,

• Odanın bir yıl içindeki faaliyet ve bölgesinin iktisat ve sınai durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak,

• Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak,

• Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclise belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilan etmek,

• Stratejik amaç ve hedeflerin, yıllık iş planlarının, bütçelerin hazırlanması ve uygulanması,

• Oda personelinin disiplin işlerini bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak,

• Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek,

• Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak,

• Hakem veya hakem heyeti seçmek,

• Bu kanunla ve sair mevzuatta odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.


YETERLİLİK: 

• Bu göreve seçileceklerin yeterlilikleri Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• Odanın işleyişi hakkında bilgiye sahip olunmalıdır. Seçilme sonrası oryantasyon eğitimi verilir.

• Bilgisayar kullanımı konusunda hâkim olunmalıdır. Aksi durumlarda seçilme sonrası eğitim gerekmektedir.

• Oda Üyesi olmalıdırlar ve oda meclisine seçilmiş olmalıdırlar.

• Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmalıdırlar.