MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• Kalite Politikası, Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Sistemi ve Kalite Hedeflerinin belirlenmesi doğrultusunda yol göstericidir.

• Oda Meclisini sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek,

• Oda Meclis toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini tespit etmek,

• Oda Meclis Üyelerini toplantıya davet etmek,

• Oda Meclis toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

• Oda Meclisince alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,

• Mecliste görüşülecek Oda bütçesini önceden Hesapları inceleme komisyonuna havale etmek,

• Meclis Başkanının bulunmadığı durumlarda Meclis Başkan Yardımcıları sıra ile Meclise başkanlık eder. Bu sıra en yaşlı Başkan Yardımcısından başlamak üzere yapılır. Meclis Başkanına ait bütün görevleri yaparlar ve yetkilerini kullanırlar,

• Stratejik amaç ve hedeflerin, yıllık iş planlarının, bütçelerin hazırlanması ve uygulanması,

• Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Meclis Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak,


YETERLİLİK:

• Bu göreve seçileceklerin yeterlilikleri Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• Bilgisayar kullanımı ve yöneticilik vasıflarına hâkim olunmalıdır. Aksi durumlarda seçilme sonrası eğitim gerekmektedir.

• Oda Üyesi olmalı ve Oda meclisine seçilmiş olmalıdırlar.

• Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmalıdırlar.