MENU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

• 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmeye yardımcı olur, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda çalışır.

• Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.

• Meclise, Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

• Disiplin Kurulu toplantılarını yönetmek (Toplantı gündemini hazırlamak, toplantı gün ve saatlerini tespit etmek, üyeleri toplantıya davet etmek, toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak, alınan kararların uygulanmasını kontrol etmek ve takip etmek

YETERLİLİK:

• Bu göreve seçileceklerin yeterlilikleri Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik de belirtilmektedir.

• Bilgisayar kullanımı ve ilgili hukuk konularına hâkim olunmalıdır. Aksi durumlarda eğitim gerekmektedir.

• Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı üyeler arasından dört yıl için seçilen 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

• Oda üyesi olmalıdırlar.