MENU

Of Ticaret ve Sanayi Odası, belirlediği vizyona ulaşma yolunda, aşağıdaki ilkeleri temel alacaktır:

- Ülke çıkarları ve sosyal sorumluluğumuz göz ardı edilmeden, hizmette bölgesel ekonominin gelişmesine bütüncül bir yaklaşım,

- Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin sağlanması,

- Çağdaş odacılık hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yapılması,

- Hizmetlerimizin sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, verimlilik ve memnuniyetin sağlanması,

Tüm paydaşlar, Oda’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan ve destekleyen kurumlar olarak işlev görecek,

Uygulanabilir ve tutarlı politikalar; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı bilgilerle oluşturulacaktır.