MENU

A. AMAÇ

Müşteri Memnuniyetini Ölçmek ve Müşteri Şikayetleri İçin Gerekli Önlemleri Almak


B. UYGULAMA

1. Mevcut müşterilere Üye Memnuniyeti Ölçme Anketi ( F.01.11 ) gönderilir.

2. Ankette 20'den 100'e kadar derecelendirilerek verilmiş olan puanlar işaretlenir ve

Üye Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Tablosu'na ( F.01.05 ) kaydedilir.

Her üye için ve her soru için ortalama puanlar hesaplanır.

3. Üyelerin yapmış olduğu değerlendirmelerde genel ortalamanın altında olduğu tespit

 edilen konular müşteri şikayeti olarak kabul edilir.

4. Bu konularla ilgili iyileştirme faaliyetleri planlanır.

5. Planlanan faaliyetler Genel Sekreterlik ve Kalite Yönetim bölümü tarafından

Düzeltici Faaliyet Formu ( F.03.01 ) düzenlenerek takip edilir.

6. Planlanan faaliyet Düzeltici Faaliyetler Prosedürü ( PR.03 )'nde açıklandığı şekilde

kodlanır ve termin verilir.

7. Verilen termin doğrultusunda çalışmaların tamamlanıp tamamlanmadığı Kalite

Yönetim birimi tarafından izlenir ve faaliyet tamamlanmışsa kapatılır.

8. Termininde tamamlanamayan faaliyetlerin tamamlanmama sebepleri araştırılır

 ve gerekirse ek termin verilir.

9. Yapılan çalışmalarla ilgili müşteri bilgilendirilir ve memnuniyetsizliğin giderilmesi sağlanır.

10. Üye memnuniyet anket uygulaması yılda bir kez tekrarlanır.

11. Yapılan değerlendirme çalışmaları Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarına girdi oluşturur.

12. Genel Sekreterin talebi veya Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı kararları

doğrultusunda anket uygulama periyodu sıklaştırılabilir.

13. Anket uygulamaları dışında gelen sözlü ya da yazılı üye şikayetleri Üye Şikayet

Formu (F.11.02)'na kaydedilir. Şikayetin giderilmesine yönelik Genel Sekreter

tarafından faaliyetler gerçekleştirilir. Çalışmaların sonucu aynı forma işlenir.


C. KAYITLAR

    Üye Memnuniyeti Ölçme Anketi ( F.01.11 )

    Düzeltici Faaliyet Formu (F.03.01 )

    Üye Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Tablosu ( F.11.05 )

    Üye Şikayet Formu ( F.11.02)

    Düzeltici Faaliyet Prosedürü ( PR.03 )